Általános Szerződési Feltételek

Optimum Facility Management Kft.

 

1. A SZERZŐDÉS TARTALMA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza az Optimum Facility Management Kft. (a továbbiakban: Szállító) által a vásárlói (a továbbiakban: Vevő) – a továbbiakban együttesen Felek – számára forgalmazott termékek egymás közötti adásvételére vonatkozó szabályokat.

Szállító klímatechnikai berendezéseket és kapcsolódó szerelési anyagokat forgalmaz.

Végfelhasználónak minősül a terméket a Szállítótól megvásárló személy.

Jelen ÁSZF együtt alkalmazandó és értelmezendő:

– A Szállító által kiadott egyedi szerződésekkel, ajánlatokkal, rendelés visszaigazolásokkal, számlákkal, jótállási jegyekkel és minden egyéb – az értékesítéssel kapcsolatos – dokumentumokkal, továbbá a Szállítónál hatályban lévő összes Szabályzattal, ezek közül kiemelten a

– Panaszkezelési Szabályzatával,

– Visszáru-kezelési Szabályzatával.

2. Ajánlat és annak Elfogadása

Szállító ajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. E határidő eltelte után az ajánlatban foglaltak a Szállítót nem kötelezik. Kifejezetten eltérő nyilatkozat híján a megadott árak csupán tájékoztató jellegűek és bármikor, előzetes értesítés nélkül aktualizálhatók. A Szállító a Vevő megrendeléseit a www.klima-kazan.hu internetcímen elérhető számítógépes nyilvántartó szoftverben rögzíti és a rögzített adatok alapján küldi el a Vevőnek az automatikus visszaigazolást. A visszaigazolt elektronikus levélben küldött megrendelés és a visszaigazolás kötelező erejű jognyilatkozat, amely a Felek közötti véleményeltérés esetén irányadó.

Érvényes és visszaigazolt rendelés Vevő részéről történő törlése (amely a rendeléstől történő elállásnak minősül) esetén Szállító jogosult a rendelés összegétől és jellegétől függő stornóköltség (bánatpénz) felszámítására.

A stornóköltség mértéke:

– folyamatosan raktáron tartott áruk esetén:

– nettó 1 000.000,- Ft értékhatár alatti rendelés esetén a nettó rendelési érték 10%-a,

– nettó 1 000.000,- Ft értékhatár feletti rendelés esetén a nettó rendelési érték 20%-a.

– egyedi gyártásban készülő, vagy egyedi szállítás keretében megrendelt termékek, vagy berendezések esetén a nettó rendelési érték 30%-a.

Amennyiben a Vevő a visszaigazolásban feltüntetett első rendelkezésre állástól számított 14 naptári napon belül nem veszi át a terméket és akadályközlés nem történt, úgy rendelését Szállító előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

Szállító a törlés esetén is jogosult a stornóköltséget felszámolni, ugyanúgy, mintha a rendelést a Viszonteladó töröltette volna.

El nem vitt megrendelések rendezése, törlése

Amennyiben egy megrendelésre érkezik előleg (legyen az egyedi vagy árlistás), de a megrendelt árut a tételek beérkezése után 14 naptári nappal sem viszik el, a Vevőt megkeresi Szállító és az alábbi lehetőségeket kínálja fel részére:

 

1. Amennyiben még nem került befizetésre a teljes vételár, a szokásos kondíciókkal haladéktalanul elszállítja/kiszállíttatja a teljes megrendelést és a fizetési feltételek szerint kifizeti a fennmaradó ellenérték hányadot, vagy

 

2. Amennyiben még nem tette meg, haladéktalanul kifizeti az el nem vitt áru értékének 100%-át. Ezt követően a megrendelt tételeket a visszaigazolásban feltüntetett első rendelkezésre állástól számított 6 hétig tudja számára térítésmentesen tárolni a Szállító.

 

3. Amennyiben a 6. hét után sem viszi el az árut Viszonteladó, a tárolásért a 6. hét (42. naptári nap) letelte utáni időszakra az áru nettó értéke után számított, 0,05% összegű napi tárolási díjat köteles megfizetni Szállító számára.

Ezután az árut készpénz vagy előre fizetés esetén az áru átvétele előtt megfizetett tárolási díj ellenében viheti el. Halasztott fizetéssel rendelkező Viszonteladó esetén a tárolási díjról számlát küldünk.

A megrendelt, de határidőre el nem vitt áruk kezelése során a Szállító egyebekben az „El nem vitt rendelések”-re vonatkozó mindenkor hatályos Szabályzata szerint jár el.

3. Szállítás, áruátvétel

A szállítási határidőt a Szállító ajánlata tartalmazza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában, illetve a készre jelentésben megjelölt szállítási határidő az ajánlatban szereplő határidőtől eltér, abban az esetben a megrendelés visszaigazolásban, illetve a készre jelentésben rögzített határidő az irányadó. A szállítási határidőként megadott időtartam a rendelés kézhezvételétől – illetve előlegfizetés esetén az előlegnek a Szállító bankszámlájára történő beérkezésétől – számítandó.

A megrendelt árut a kért szállítási időpontban Vevő köteles átvenni. Az áru átvételével és a szállítólevél aláírásával Vevő igazolja, hogy Szállítótól az árut a szállítólevélen feltüntetett mennyiségben, kifogástalan állapotban vette át. Amennyiben a Vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni (késedelmes átvétel), úgy köteles azt az írásbeli visszaigazolás szerinti szállítási határidőt megelőző 48 órával korábban írásban közölni Szállítóval (akadályközlés), a várható új átvételi határidővel együtt.

Szállító vállalja, hogy az árut annak kiadhatóságának első napjától számított 6 hétig tárolja díjmentesen. Ezt követően Szállító tárolási díjat jogosult felszámolni, ami az áru nettó értéke után számított, 0,05% összegű napi tárolási díjat jelent. Szállító jogosult az áru számláját átvételtől függetlenül a kért szállítási időponttól kiállítani.

A Vevő részére történő késedelmes szállítás esetén Szállító csak abban az esetben köteles késedelmi kötbért, vagy egyéb kártérítést fizetni, ha arra igényét és annak mértékét e szerződéstől függetlenül Felek külön írásban rögzítették és aláírásukkal elfogadták.

A szállítás a Felek eltérő megállapodása hiányában, Szállító fóti raktárából történik.

Amennyiben az árut Szállító szállítja Vevő részére, abban az esetben áru átadás-átvétele a Vevő telephelyén, vagy székhelyén valósul meg. Amennyiben az árut a Vevő saját maga, vagy megbízottja szállítja el, abban az esetben az áru átadás-átvétele a Szállító telephelyén történik.

Az áru átadás-átvételekor a Szállító az árut mennyiségileg, darab szerint adja át a Vevő, illetve a Vevő megbízottja részére. Az áru mennyiségére vonatkozó adatokra az átadás-átvételkor felvett mennyiségi adatok az irányadóak.

Amennyiben az átadás-átvétel során az áru mennyiségével – darabszámával – valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény a Szállítóval szemben. A Szállító javasolja, hogy a Vevő mindenkor szemrevételezze az áru csomagolását – szükség esetén azt bontsa is ki – és vizsgálja meg azok érkezési vagy átadási állapotát.

A megrendelt, de át nem vett rendelések kezelése során a Szállító a mindenkor hatályos, „El nem vitt rendelések”-re vonatkozó szabályai szerint jár el.

 

4. Tulajdonjog fenntartása

A Ptk. 6:216 §-a alapján a leszállított termékek, beleértve a csomagolást is, a tartozás (vételár) teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak.

 

5. Szállító kötelezettségei

Szállító legfőbb kötelezettsége a Vevő által megrendelt, előleggel fedezett áruk megrendelésben egyeztetett és visszaigazolt határidőre történő átadása. Megrendelés az előleg átadásával (átutalás esetén jóváírásával) lép életbe, a visszaigazolásban írt feltételek szerint.

Tekintettel egyes termékek szezonális jellegére, Szállító jogosult a megrendelést nem visszaigazolni, illetve a kiajánlott határidőt módosítani.

A Szállító bármikor dönthet úgy, hogy egyes termékek forgalmazását felfüggeszti, vagy megszünteti.

 

6. A Szállító felelőssége

A Szállító a Szerződés alapján arra vállal felelősséget, hogy a Vevő megrendelését az abban foglaltak szerint, legjobb szakmai tudása és gondossága mellett teljesíti.

Szállító nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen tárolása, beszerelése, vagy használata, illetve az elmaradt karbantartások miatt bekövetkező hibákért.

7. Szavatosság, Garancia

Szállító a termékek kiskereskedője, aki a nagykereskedelmi forgalomban nem vesz részt.

Szállító az általa értékesített klímaberendezésekre a honlapján közzétett garanciális feltételekkel vállalja a Vevő felé. A Szállító által nyújtott garanciális feltételek a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelnek. Aktuális garanciapolitikánkat honlapunkon megtekintheti és elérheti.

A Szállító a mindenkor érvényben lévő Panaszkezelési szabályzata szerint jár el.

Garanciát kizáró tényezők:

– sérülés, külső behatás miatt keletkező gázhiány,

– leak-lock (tömítőpaszta) használata szivárgás esetén,

– felszerelés, beépítés során keletkezett sérülések (pl. túlhúzás, feszítés),

– szállítási sérülés, mely az Optimum Facility Management kft-n kívül álló okból keletkezik ( ügyfél saját szállítása ),

– elektromos bekötési hibák,

– természeti károk, élőlények előfordulása ( rágcsálók, rovarok, bogarak ),

– karbantartás hiánya ( korrodáció, penész, szennyeződés,

– felszerelésre, üzembehelyezésre, karbantartásra vonatkozó dokumentumok hiánya,

– garanciajegy egyéb feltételei szerint,

 

8. A szerződés módosítása

A Szállító jogosult a jelen ÁSZF, a kapcsolódó szabályzatok, díjszabása tartalmát egyoldalúan, a Vevő előzetes tájékoztatása mellett módosítani.

 

9. A szerződés megszűnése

Jelen Szerződés megszűnik, ha:

– azt bármelyik fél rendes felmondással megszünteti,

– valamely fél a Szerződés súlyos megszegése esetén azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszünteti,

– bármelyik fél halála, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén,

– a Felek közös megegyezése alapján.

 

A szerződés megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással a szerződés megszűnését követően legkésőbb 30 napon belül.

10. Adatvédelem

Vevő és a Szállító kölcsönösen kijelentik, hogy egymás kapcsolattartóinak adatait a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a megfelelő szintű üzleti kapcsolattartás fenntartásához fűződő jogos érdekük alapján kezelik.

 

11. Jelen ÁSZF alkalmazása

Amennyiben Felek között szerződés jött létre, úgy jelen ÁSZF a megkötött szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandók. Amennyiben jelen szerződési feltételek egy, vagy több rendelkezése utóbb érvénytelennek, vagy semmisnek minősül, az nem teszi a teljes szerződési feltételt érvénytelenné/semmissé, annak további, érvényes rendelkezései továbbra is alkalmazhatóak és alkalmazandóak. Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Budapest Környéki Bíróság kizárólagos illetékességének.