Garanciális feltételek:

 A „garancia” szót szokás a „jótállás” fogalmával azonosítani, de a garancia mint gyűjtőfogalom valójában tágabb a jótállásnál, és esetünkben az alábbiakat foglalja magában:

(1) a 151/2003. kormányrendeletben szabályozott kötelező jótállás

(2) a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) meghatározott kellékszavatosság

(3) a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) meghatározott termékszavatosság

(4) „kiterjesztett garancia”, azaz minden, a fentieken túl önként vállalt kötelezettség hibás teljesítés esetére

Fogalmak:

Hibás teljesítés

 A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. (Ptk. 6:157. § (1) bekezdés)

Hibás teljesítési vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. . (Ptk. 6:158. §)

Fogyasztó

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont)

Vállalkozás

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. (Ptk. 8:1.

 • (1) bekezdés 4. pont)

 Importőr

A Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon (765/2008/EK Rendelet 2. cikk 5. pont)

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. (Ptk. 6:159. § (1) bekezdés). A kellékszavatosság helytállási kötelezettség azért, hogy a teljesítés megfelel a törvényes és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak (kellékeknek).

Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. (Ptk. 6:171. § (1) bekezdés).

Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. (Ptk. 6:168. § (1) bekezdés).

 A Partnerek jogszabályon alapuló „garanciális” kötelességei

(1) fogyasztónak minősülő vásárlói felé kettő év kellékszavatosság és egy év jótállás

(2) fogyasztónak nem minősülő közvetlen vásárlói felé egy év kellékszavatosság

 

A Optimum Facility Management Kft jogszabályon alapuló „garanciális” kötelességei

(A) Törvényi garancia

(1) Jótállás: egy év időtartamra, és csak a fogyasztónak minősülő – azaz természetes személy – vásárlók felé vállaljuk.

(2) Kellékszavatosság: fogyasztónak minősülő vásárló felé kettő év időtartam, egyéb vásárlók felé egy év időtartamra vállaljuk.

(3) Termékszavatosság: kettő év időtartamra, és csak a fogyasztónak minősülő – azaz természetes személy – vásárlók felé vállaljuk.

 

A fogyasztó szemszögéből a garanciális rendszer így néz ki:

 

Alapgarancia:

A vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított egy év jótállási jog az Optimum Facility Management Kft.-vel szemben, kettő év kellékszavatossági jog az Optimum Facility Management Kft.-vel szemben, kettő év termékszavatossági jog a Columbus Értékesítő Kft.-vel szemben (amennyiben a Columbus Értékesítő Kft. volt az importőr)

 

Kiterjesztett garancia”:

Az alapgarancián túl 3-6-10 év kiterjesztett kellékszavatossági jellegű garancia illeti meg az Optimum Facility Management Kft.-vel szemben, a meghatározott termékkörre és az előírt feltételek teljesítése esetén.

A Columbus Értékesítési Kft. a Optimum Facility Management Kft. felé természetesen továbbra is vállalja az eddigi

„háttérszolgáltatásokat” azzal, hogy ennek feltételeit a jelent tájékoztató és a mellékelt ÁSZF tartalmazza.

A fenti rövid áttekintés után célszerű az egyes garanciális intézményeket egyenként megvizsgálni.

 

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényege

A kellékszavatosság helytállási kötelezettség azért, hogy a teljesítés megfelel a törvényes és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ha a teljesítés kellékhiányos, a kötelezettnek a hiányokat meg kell szüntetnie, vagy fel kell számolni a szerződést. A kellékszavatosság a felek külön kikötése nélkül, a törvény erejénél fogva kapcsolódik a hibás teljesítéshez.

A kellékszavatosság jogosultja a vevő, kötelezettje a vevővel szerződő Partner

A hibás teljesítés mindig csak egy adott szerződés keretei között, annak tartalmához viszonyítva  értelmezhető.

A Partnereket kellékszavatossági kötelezettség terheli a fogyasztók felé történő értékesítés esetén kettő év időtartamban, nem fogyasztók felé történő értékesítés esetén egy év időtartamban. A Partner fogyasztó vagy nem fogyasztó vásárlói a Columbus Értékesítő Kft.- vel szemben kellékszavatossági igénnyel nem élhetnek, hanem csak közvetlenül a Partnerrel szemben. A kellékszavatosság csak az eladó és a vevő viszonyában értelmezhető, így a vevő továbbértékesítése esetén kellékszavatossági joggal az új vevő nem élhet az eladó felé.

A Columbus Értékesítő Kft.-t kellékszavatossági kötelezettség terheli Partnerek felé történő értékesítés esetén egy év időtartamban.

Hibás teljesítési vélelem az első hat hónapban

A Ptk. – a fogyasztói szerződésekre korlátozottan – a jogosultat terhelő bizonyítási megfordítását valósítja meg a teljesítést követő hat hónapon belül megnyilvánuló hibák keletkezése tekintetében. A bizonyítási teher ilyetén megfordítása azt jelenti, hogy e határidőn belül megnyilvánuló hibákkal kapcsolatban a kötelezettnek kell bizonyítania, hogy a hiba (illetve annak oka) a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. A kellékszavatosság első hat hónapja tartamára a kötelezett gyakorlatilag jótállási felelősséggel tartozik a hibás teljesítési vélelem miatt.

 

A választható szavatossági jogok

(1) javítás

(2) csere

(3) árleszállítás

(4) javíttatás a kötelezett költségére

(5) elállás

 

A szavatossági jogok két lépcsőben érvényesíthetőek. Az első lépcsőben a jogosult a dolog szerződésnek megfelelő állapota térítésmentes előállítását követelheti, választva kijavítás vagy kicserélés között. Csak amennyiben ez lehetetlen vagy aránytalan, illetve a kötelezett a hibát nem megfelelő határidőn belül vagy nem a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül orvosolja, választhatja a jogosult egy második lépcsőben a vételár megfelelő csökkentését vagy a szerződéstől való elállását. Az, hogy a második lépcsős szavatossági jogokra való áttérés aránytalanságra hivatkozással mikor lehetséges, attól függ, hogy a kijavítás, illetve kicserélés aránytalan többletköltséget okoz-e a kötelezett számára.

A választás joga mindkét lépcsőn belül a jogosultat illeti meg. Az első lépcsőn belül ugyanakkor a jogosult választási joga korlátozott; nem választhatja azt a szavatossági jogot, amelynek teljesítése lehetetlen vagy aránytalan terhet jelentene a kötelezett számára.

Költségviselés

A Ptk. 6:166. § (1) bekezdése alapján a szavatossági (jótállási) kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Nem egységesek az álláspontok abban, hogy milyen költségek sorolhatóak ebbe a körbe. Van olyan nézet, amely szerint csak a csomagolási, fuvarozási, postai és hasonló költségek tekinthetőek ilyennek, a felszerelés, leszerelés munkadíja és egyéb költsége azonban már nem. Ez utóbbi költségek megtérítése tekintetében ezért továbbra is a kártérítés szabályait kell alkalmazni. A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának gyakorlata ilyen megkülönböztetést nem tesz, és költségként számol el minden olyan kiadást, amely a szavatossági kötelezettség teljesítésével összefüggésben felmerül.

Amortizáció

A tv. a korábbi bírósági gyakorlattal egyezően úgy rendelkezik, hogy a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenés megtérítését kicserélés vagy elállás esetén a kötelezett nem követelheti. A bírósági gyakorlatban felmerült az a kérdés is, hogy megilleti-e a kötelezettet a dolog kicserélése vagy elállása esetén ellenérték a hibás termék használatáért. A Legfelsőbb Bíróság ezt a kérdést is nemlegesen döntötte el. Álláspontja szerint, ha az eladó a jótálláson vagy kellékszavatosságon alapuló kötelezettségének teljesítésével késedelmeskedik, a vevő a termék használatáért használati díj fizetésére nem kötelezhető. Használati díj csak kivételesen és akkor számítható fel, ha a vevő terhére a jogok visszaélésszerű gyakorlása vagy rosszhiszeműség állapítható meg.

A kellékszavatosság időtartama 2 év

A kellékszavatosság időtartama a teljesítéstől számított 2 év fogyasztói szerződések esetén. Nem fogyasztókkal szemben a kellékszavatosság időtartama egy év.

 

Jótállás

A jótállás lényege

 A jótállás lényege a fordított bizonyítási teher: ha a jótállási időn belül valamilyen hiba jelentkezik, akkor a jogosultnak – a fent ismertetett kellékszavatosságtól eltérően – nem kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a szolgáltatásban már a teljesítéskor is benne volt. A bizonyítási teher a jótállásnál fordított, a kötelezett bizonyíthatja, hogy a hiba oka a jogosultnál a teljesítés után keletkezett. Ugyanez a fordított bizonyítási teher érvényesül fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések körében a törvény erejénél fogva hat hónapos időtartamra a kellékszavatosság körében is, ezért mondható, hogy a fogyasztó ilyen időtartamra lényegében a jótállás kedvezményezettjének pozíciójába kerül.

A jótállás jogosultja a mindenkori tulajdonos (amennyiben fogyasztónak minősül)

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Ptk. 6:172. § A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A 151/2003. kormányrendeletben szabályozott jótállási kötelezettség csak fogyasztó és vállalkozás közötti viszonyban állhat fenn, vállalkozás és vállalkozás közötti viszonylatban nem alkalmazható. A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8:1.

 • (1) bekezdés 3. pontja alapján: „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”, tehát a mennyiben nem természetes személy a vásárló(hanem például egy Kft., Bt., egyesület, stb.),

jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség nem áll fenn, úgy a vállalkozás részéről a jótállási kötelezettség mindig az eladót terheli.

A jótállási kötelezettség az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

 

A jótállási jog időtartama 1 év

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás kezdő időpontja a termék átadása, a beüzemelés csak akkor, ha azt az Eladó végzi.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

A Garanciajegy kötelező elemei

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)

Korm. rendelet 2. § (2) alapján

 • az Eladó neve, címe
 • a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése és típusa, valamint – ha van – gyártási száma,
 • a gyártó (importőr) neve, címe, ha a gyártó nem azonos az Eladóval,
 • a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy

-a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja,

 • a fogyasztó jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei,
 • az arról szóló tájékoztatás, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti
 • a jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

A jótállás alapján érvényesíthető jogok

(1) javítás

(2) csere

(3) árleszállítás

(4) javíttatás a kötelezett költségére

(5) elállás

(6) (6)

A jótállás alapján a jogosult a szavatossági jogokkal azonos igényt érvényesíthet: így kérhet kijavítást, árleszállítást, kicserélést, újbóli elvégzést, a javítási költség megfizetését, és elállási jogot gyakorolhat.

 

Eljárás a jótállási igény érvényesítésekor

A jótállási (szavatossági) igény Garanciajeggyel VAGY bizonylattal érvényesíthető.

A jótállásból eredő jogok a Garanciajeggyel érvényesíthetőek, de a Garanciajegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is érvényesíthetőek: a Garanciajegy szabálytalan kiállítása vagy a Garanciajegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fogyasztónak kell bizonyítania a szerződés megkötését (ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára).

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja.

Ha a leírások nem tartalmazzák, hogy a jótállás teljeskörű-e, illetve vannak-e kizárt alkatrészek (pl. forgó, kopó alkatrészek, használat alapján pótlandó stb.), akkor a fogyasztó teljes körű garanciára/jótállásra hivatkozhat. Amennyiben bizonyos alkatrészek nem képezik a garancia tárgyát, azt mindenképpen jelölni kell!

A jótállási (szavatossági) igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a

jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 • a fogyasztó és Eladó közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 • a szerződés Eladó általi teljesítésének időpontját,
 1. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 2. e) a hiba leírását,
 3. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 4. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

A termékszavatosság alapján érvényesíthető jogok

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A hiba fogalma

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A termékszavatosság időtartama 2 év

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó (importőr) általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kiterjesztett garancia (szavatosság)

 

A Columbus Értékesítő Kft. a Partnerein keresztül egyes klímaberendezésekre kiterjesztett garanciát vállal, mely kiterjesztett garanciát a Partner jogosult azonos feltételekkel a fogyasztók/végfelhasználók részére biztosítani. A garanciavállalás során a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (hibás teljesítési vélelem) nem alkalmazható, és a kiterjesztett garanciavállalás a Polgári Törvénykönyv 6:159. § – 6:167. § meghatározott kellékszavatossági jellegű felelősségvállalást jelent az alábbi feltételekkel.

 

A kiterjesztett garancia feltételei:

származás igazolása (a Columbus Értékesítő Kft.-től vagy Partnertől való eredet igazolása)

szakszerű telepítés igazolása (üzembe helyezési jegyzőkönyv/munkalap)

kötelező adatok: telepítéskori külső időjárási adatok, a belső tér hőmérséklete, a kül-, és beltéri egységek közti távolság, szintkülönbség, a felhasznált cső méretei (átmérők, hossz), a vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa, gyári száma), a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg mennyisége, az áramellátás módja, a nyomás és elpárolgási adatok.

rendszeres karbantartás igazolása munkalappal és számlával (évi minimális – az üzembe helyező által előírt és a jótállási jegyen rögzített – karbantartás)

internetes regisztráció (6-10 év: Fisher, Fujitsu)

 

Dokumentumok: minden – az alábbi szabályozásban említett – dokumentummal kapcsolatban a fő szabály, hogy akkor fogadható el a kiterjesztett garanciális igény, ha a kibocsátó és a termék (amire vonatkozik) egyaránt, egyértelműen beazonosítható a dokumentumokból. Az azonosíthatóság a kibocsátó vonatkozásában a cég adatait, a termék vonatkozásában elsősorban a szériaszámot (Serial No.) – a berendezések oldalán található – és a típusszámot (Model) jelenti. Egyedi mérlegelés alapján elfogadható még a berendezés pontos típusának és a telepítés helyének együttes és pontos meghatározása.

 

Garancia feltételei:

Alapelvként a Garancia feltételei (az alapgarancia és a kiterjesztett garancia esetén):

származás, tehát az eredet igazolása. Pl.: a vásárlást igazoló dokumentum, számla és-vagy szállítólevél, amin szériaszám (Serial No.) is szerepel.

szakszerű telepítés igazolása

 • A vevőnk szakcég, és szerződött Partnerünk, tehát ha Partnerünk jelentkezik jótállási igénnyel, akkor ezt tőle elfogadjuk igazoltnak. Alvállalkozójáért ő felel és az alkalmi bevizsgálás (pl.: hűtőközeg savasság vizsgálata) jogát fenntartjuk.
 • Ha végfelhasználó közvetlenül jelentkezik, de elvesztette a papírokat, viszont tudja, hogy ki telepítette a klímát, megadja a szériaszámot (Serial No.), és a telepítő cég nevét akkor kivizsgáljuk a kérést. Először a szériaszámból (Serial No.) ellenőrizzük a vásárlót, ha szerződött Partnerünk is visszaigazolja, hogy ő telepítette a gépet, akkor a szakszerű telepítést elfogadjuk.
 • Ha vevő nem tudja, hogy ki telepítette, vagy tudja, de a telepítőt nem ismerjük, akkor kérjük a telepítési jegyzőkövet, amit tartalmazza a telepítés szakmai körülményeit.

karbantartás igazolása. Szerződött Partnerünktől elfogadjuk a szóbeli igazolást, hogy volt karbantartás. Ha végfelhasználó közvetlenül jelentkezik, akkor számlával és munkalappal tudja igazolni, hogy megvoltak a karbantartások. Minden dokumentumon szerepelnie kell a berendezés szériaszámának (Serial No.), amire a dokumentum vonatkozik, és igazolás céljából benyújtják.

Garanciajegy megléte. A bemutatott Garanciajegynek meg kell felelnie a törvényi előírásoknak. Szerződött partnereinktől nem kérjük a Garanciajegyet, csak a szériaszámot (Serial No.).

 

A kiterjesztett garancia plusz feltételei az alapgarancia feltételein túl a Fujitsu és Fisher klímaberendezések esetében:

 

Csak az interneten regisztrált, és folyamatosan követett berendezésekre és a regisztrációs felület kötelező rovatainak kitöltése – különösen a rendszeres karbantartásnak a vezetése – esetén érvényes.

– A kiterjesztett garancia” vonatkozik minden komfort hűtési” célra használt oldalfali mono és multi split klímaberendezésre, amelyet szakmailag megfelelő képzettségű telepítő helyezett üzembe, számlával igazolt a vásárlás, valamint számlával/munkalappal igazolt az évi minimális – az üzembe helyező által előírt és a Jótállási jegyen rögzített – karbantartás.

„Komfort hűtés” a lakásban felszerelt (a lakást nem használják idegenforgalmi célokra), jellemzően nyári időszakban működő készülék, amelyet nem technológiai hűtésre (pl. szerverhelyiség hűtése) iroda hűtésre, vagy teljes körű téli fűtésre is használnak..

– A végfelhasználónak meg kell őrizni a kiterjesztett garancia ideje alatt végig a vásárlást igazoló számlát.

– Szükséges feltétel, hogy a telepítés körülményei rögzítve legyenek. Ennek eszköze a telepítési jegyzőkönyv/munkalap, amelyet a telepítő tölt ki, az alábbiak feltüntetésével: telepítéskori külső időjárási adatok, a belső tér hőmérséklete, a kül-, és beltéri egységek közti távolság, szintkülönbség, a felhasznált cső méretei (átmérők, hossz), a vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa, gyári száma), a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg mennyisége, az áramellátás módja, a nyomás és elpárolgási adatok.

– A weboldalon történő regisztráció a végfelhasználó feladata.

Az internetes felületen történt regisztrálás, a vásárlást igazoló számla, a telepítési jegyzőkönyv/munkalap, a karbantartást igazoló munkalapok, vagy számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti.

A számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, model) és szériaszámát (Serial no.)!

 

Összefoglaló a garanciális eljárásokról

 

 • A fogyasztó a Partner felé jelzi a hibát
 • A Partner elvégezteti a fogyasztóval a „megelőző” vizsgálatokat
 • Amennyiben a használó szervizhívást kezdeményez és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni, ilyen esetnek minősül például, ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.
 • Amennyiben a hiba garanciális jellegű
 • és javítás lehetséges, azt a Partner elvégzi
 • a Partner a javítás után jogosult egy garanciális hiba javítási költségtérítés i génylő lap kitöltésével és a rossz alkatrész visszaküldésével az igényét bejelenteni.
 • a javításhoz alkatrész szükséges
 • a Partner az erre rendszeresített garanciális alkatrész igénylő lapon az esetleg szükséges alkatrészigényt.
 • a Partner második kiszállás keretében a berendezést megjavítja és üzembe helyezi, a hibás alkatrészt magához veszi.
 • ha a klíma nem leszerelhető, akkor a Columbus Értékesítő Kft. a helyszínre kiszáll
 • a helyszínen megállapítja a hibát, illetve hogy az garanciális jellegű-e
 • ha nem garanciális jellegű: a költség költséget kiszámlázza a végfelhasználónak
 • ha garanciális jellegű
 • A Columbus Értékesítő Kft. a hibát javítja
 • ha a javítás nem lehetséges, cseréli
 • ha a termék két egységből áll, akkor csak a hibás egység cseréje kérhető a Columbus Értékesítő Kft.- től.
 • Amennyiben a hiba nem garanciális jellegű, úgy a Partner az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit a fogyasztóval szemben érvényesítheti, az indokolatlan kiszállás nem minősül költségtérítésre jogosító költségnek
 • Amennyiben a Partner nem tudja megállapítani a hiba okát
 • ha a klíma leszerelhető: leszereli, és a Columbus Értékesítő Kft. költségén a Columbus Értékesítő Kft.-hez szállítja
 • A Columbus Értékesítő Kft. a hibát – amennyiben az garanciális jellegű – a telephelyén javítja
 • ha a javítás nem lehetséges, cseréli
 • ha a termék két egységből áll, akkor csak a hibás egység cseréje kérhető a Columbus Értékesítő Kft.-től.

 

 Eljárás, ha a berendezést nem az Optimum Facility Management Kft. helyezte üzembe

Amennyiben a berendezést harmadik személy helyezte üzembe, a garanciális igényérvényesítés feltétele, hogy a fogyasztó igazolja a Partner felé, hogy a beüzemelést szakember végezte és hogy a berendezést rendszeresen karbantartották. Ennek megtörténte esetén a Partner első körben megkísérli a telepítőnél kezdeményezni a javítás elvégzését. Ha ez sikertelen, akkor megrendelőt kér a végfelhasználótól a kivonulásra, kiszáll a helyszínre, és az eljárásra az előző pontba foglaltak alkalmazandóak.

 

Ilyen esetben a Columbus Értékesítő Kft. kapacitásától függően az alábbi feltéltelekkel vállal kiszállást: ha a hiba garanciális volt, akkor számláját a „fogyasztási szerződés létrehozójának” azaz a garancia jog szerinti viselőjének nyújtja be, de az alkatrész költsége nélkül. Ha a hiba nem tartozott a garancia körébe, akkor vevőnek nyújtjuk be a számlát.

Ha nem volt karbantartás, vagy más ok miatt a berendezést nem tekintjük garanciális kötelezettség alatt állónak, akkor fizetős javításra teszünk ajánlatot.